submit


म छु अरब को अल्जीरीयाई मूल र म पूरा गर्न चाहन्छु एक समलिङ्गी मानिस निर्माण गर्न सक्षम हुन एक मैत्री सम्बन्ध देख्न मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आदर्श गर्न कसैले पाउन छलफल गर्न सबै र केही गर्न, को विश्व समय को एक रात र न्यानो राख्न गर्दा यो चिसो छ म छु अरब को अल्जीरीयाई मूल र म पूरा गर्न चाहन्छु एक समलिङ्गी मानिस निर्माण गर्न सक्षम हुन एक मैत्री सम्बन्ध देख्न मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आदर्श गर्न कसैले पाउन छलफल गर्न सबै र केही, संसारको एकै रातमा-र न्यानो राख्न जब यो छ चिसो

About